Cột mốc


Hai nước sinh ra đứng một mình


Bên này bên ấy rất công minh

Muốn lấn xem chừng dời cũng khó

Muốn sang phải có giấy thông hành.Đừng nghĩ vô tri vì đá tạc

Làm liều đập vỡ bị coi khinh

Chứng lý pháp trường toàn nhân loại

Cột mốc thời xưa
Mốc giới ngàn năm trọn nghĩa tình...

lăng mộ đá toyota thanh hóa