Thăm cháu

Ngày vui con nhắn tin về
Mẹ tôi mang cả giọng quê lên tàu
Xa gừn mình ngại chi đâu
Biết răng là được, biết lâu là dừng.

Thương con nhớ cháu vô chừng
Tui đi thăm nó - khi ưng thì về
Tỉnh ngoài họ nói khó nghe
Quê ta như rứa ai chê mặc người.

Cháu tui đầy cữ hôm rồi
Bữa ni bà mới rảnh rơi lên tàu
Một toa đầy tiếng Diễn Châu
Không quen cũng biết bạn bầu đồng hương...


Kết quả hình ảnh cho lên tàu

lăng mộ đá toyota thanh hóa