KTS Vũ Đình Phàm Tặng bạn

Vũ Đình Phàm với Thai Dinh VanVũ Thế Khanh tại Tháp Bút tại trường THPT Vũ Thê Lang - tp Việt Trì.
THÁP BÚT ĐẤT TỔ
Tặng ông bà NSUT - Nhạc sĩ Vũ Văn Viết
NGND Cù Thị Kim Hợp
Viết lên trời xanh, chí cha ông
nêu cao văn hiến giống Lạc Hồng.
Nguyên khí tụ nguồn nơi đất học
hun đúc hiền tài thịnh non sông…
(2016)
----------------------------------------------------------------------------------------
- “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”, chữ của Thân Nhân Trung (1418-1499) trong bi ký khoa
Nhâm Tuất 1442 tại Quốc tử giám Hà Nội.
- “ Tả thiên thanh - Viết lên trời xanh”, chữ của Nguyễn Văn Siêu (1799-1872) tại Tháp bút
hồ Hoàn Kiếm.
- Tương truyền thày giáo Vũ Thê Lang cùng vợ là Nguyễn Thị Thục mở trường dạy học thời Hùng Vương thứ 18 ( 408 – 258 trước CN ). Hiện nay vẫn còn mộ và đền thờ thày cô tại Thiên Cổ miếu Việt Trì…
- Năm 2014 ông bà NSUT - Nhạc sĩ Vũ Văn Viết, NGND Cù Thị Kim Hợp đã bỏ công của dựng Tháp bút trong trường THPT Vũ Thê Lang tại thành phố Việt Trì nơi đất Tổ.
Bình luận

lăng mộ đá toyota thanh hóa