Hoa Xuân

Thơ Cẩm Nga

Yêu thơ để biết đa sầu

Yêu trăng để biết bắt đầu mộng mơ

Yêu hoa để biết đợi chờ

Yêu anh để biết dại khờ thế thôi!...

lăng mộ đá toyota thanh hóa