Ngày cháu lấy chồng

( Tặng cháu Thảo Linh và Nhữ Xuân Trình )

Hôm nay trời sáng trăng thanh
Gia đình bè bạn chân thành mừng vui
Hải Dương - Hà Nội đôi nơi
Tình yêu giờ đến nẩy chồi đơm hoa.

Từ rày thêm mẹ thêm cha
Anh em chú bác cùng là được thêm
Làm sao trong ấm ngoài êm
Dâu ngoan, rể tốt mới nên nghĩa tình.

Đẹp duyên hạnh phúc gia đình
Thảo Linh cùng Nhữ Xuân Trình bên nhau
Đã là nên nghĩa trầu cau
Tình chung, riêng - thấm đượm màu hai quê...

Ngày 14 tháng 3 năm 2020
lăng mộ đá toyota thanh hóa